Wedstrijdreglement – Eindejaarsactie

1. Partijen – definities – aanvaarding van dit wedstrijdreglement

vzw Shopping & Centrum Roeselare, met maatschappelijke zetel Jan Mahieustraat 26, 8800 Roeselare, en met ondernemingsnummer BE0455.065.107 (de “Organisator”) organiseert een wedstrijd met de technische steun van Wisely bvba, met exploitatiezetel te Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk.

Door zijn deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk en in zijn totaliteit dit reglement, de mogelijkheid dat het wedstrijdreglement zo nodig eenzijdig op elk moment door de Organisator kan worden gewijzigd, evenals elke beslissing die de Organisator betreffende de Wedstrijd neemt (hierna het “Reglement”).

 

2. Deelname aan de wedstrijd

De Wedstrijd start op zaterdag 30 november 2019 en eindigt op zondag 12 januari om 24u00.

De Wedstrijd is toegankelijk via de website van Shopping Roeselare en de deelname is gratis.

De deelnemers aan de Wedstrijd (hierna de “Deelnemer(s)” genoemd) worden gevraagd om (1) de wedstrijdvraag te beantwoorden, (2) de schiftingsvraag te beantwoorden, (3) hun gegevens achter te laten en (4) een geldige couponcode achter te laten.

Het winnen van een prijs is echter enkel mogelijk wanneer de Deelnemer (1) het juiste antwoord heeft gegeven op de wedstrijdvraag, (2) zijn/haar gegevens heeft ingevoerd in het systeem en (3) een originele genummerde coupon heeft ingegeven op de website. Indien meerdere deelnemers correct hebben geantwoord op de kennisvraag, zal/zullen de winnaar(s) bepaald worden o.b.v. de schiftingsvraag.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan de Wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

De winnaars kunnen enkel aanspraak maken op hun prijs indien ze in het bezit zijn van de geregistreerde originele genummerde coupon en hun prijs persoonlijk komen in ontvangst nemen op het aangegeven tijdstip.

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Indien er te weinig of geen winnaars zijn, gaat de prijs naar de deelnemer(s) die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert.

De winnaar(s) worden persoonlijk op de hoogte gebracht na afloop van de wedstrijd via het opgegeven e-mailadres.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gedeelde informatie. De Organisator kan niet worden gedwongen om extra gegevens over de deelnemer te bekomen. Dit geldt in het bijzonder wanneer de verstrekte informatie onjuist of verouderd is op het moment van de loting. Indien de winnaar niet of niet gemakkelijk door de Organisator kan gecontacteerd worden (zoals bij gebrek aan een emailadres en/of gsmnummer en/of postadres), zal deze uitgesloten worden van de Wedstrijd. De Organisator zal onafhankelijk over deze uitsluiting beslissen zonder enig recht op beroep.

 

3. Personen die niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd

Personeelsleden (werknemers en zelfstandigen) en familie tot in de eerste graad van de organisator én onderaannemingen (bv. vzw Shopping & Centrum Roeselare, Wisely Bvba) die meewerken aan de organisatie van deze Wedstrijd, worden uitgesloten van deelname.

 

4. Privacy

De Organisator vindt de bescherming van privacy en van persoonlijke data zeer belangrijk. Daarom streeft zij ernaar persoonsgegevens van elke Deelnemer op een wettelijke en transparante manier te verwerken en willen ze de Deelnemer in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De Organisator is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens en treedt op als verwerker.

Bij deelname aan de Wedstrijd worden volgende persoonsgegevens van de Deelnemer opgevraagd en verwerkt: voornaam, familienaam, e-mailadres, postcode en telefoonnummer.

De Deelnemer gaat akkoord dat bovenstaande persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor de volgende doeleinden:

  • De organisatie en het verloop van de Wedstrijd (inclusief het contacteren van de winnaar);
  • Bij winst in de Wedstrijd, geeft de Deelnemer de toestemming om bovenstaande persoonsgegevens te gebruiken om de actie te promoten, bijvoorbeeld door deze te publiceren in kranten en tijdschriften, op websites en andere media die de Organisator vrij kan kiezen.
  • Om nieuwsbrieven te versturen (enkel als de Deelnemer de optin hiervoor heeft aangevinkt.

 

5. Bedrog

In geval van (poging tot) misbruik, bedrog of manipulatie van de Wedstrijd, onder welke vorm ook, kan een deelnemer van de Wedstrijd worden uitgesloten. De Organisator zal over deze uitsluiting beslissen zonder enig recht op beroep.

 

6. Prijzen

De Prijzenpot bestaat uit een prijzenpiramide van Roeselare kadobonnen met een totale waarde van € 10.000. Deze wordt als volgt verdeeld:

  • 1 winnaar van € 1.000
  • 2 winnaars van € 500
  • 4 winnaars van € 250
  • 20 winnaars van € 100
  • 100 winnaars van € 50

De prijzen van de Wedstrijd zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.

De Deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij niet binnen 14 dagen na het opvragen door de Organisator zijn contactgegevens/adres doorgeeft en (indien van toepassing) hij zijn prijs niet binnen de aangekondigde afhaalperiode afhaalt.

 

7. Wijzigingen van het reglement of de wedstrijd

De Organisator heeft het recht om eenzijdig wijzigingen en toevoegingen aan te brengen aan het reglement (met name op basis van de noden of de problemen die in tussentijd zijn opgetreden).

De Organisator kan beslissen om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te schrappen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen of vereisen.

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

De Organisator is niet verantwoordelijk voor enig gebrek van de gewonnen prijs, noch voor de niet-conformiteit van de naleving van de deelnemende of uitvoerende handelaar. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid van De Organisator beperkt tot maximum 500 euro per schadegeval en 1.000 euro in totaal.

Druk-, spelling-, lay-out- of andere fouten, kunnen niet worden ingeroepen om de aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de Organisator in te roepen.

 

9. Onvoorzienbare omstandigheden

Elke situatie of vraag die zich voordoet of voor kan doen die niet uitdrukkelijk voorzien is in dit reglement, wordt beslist door de Organisator.

 

10. Toepasbaar recht – bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op de Wedstrijd en dit Reglement. Alle geschillen met betrekking tot de Wedstrijd of dit Reglement vallen onder de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van de stad Kortrijk.

 

11. Vragen om informatie – klachten

Alle vragen voor informatie of klachten met betrekking tot de wedstrijd mogen gericht worden aan hello@wearewisely.com.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw surfen te optimaliseren.